Raportointi

Työmaan ohjaamisen ja siihen vaikuttamisen avaintekijä on se, että tiedetään, mitä työmaalla todellisuudessa tapahtuu. Sorteran tuottamien palveluiden seuraamista varten tarjoamme asiakkaillemme veloituksettoman asiakasraportointijärjestelmän.
Asiakasraportointijärjestelmästämme asiakas voi reaaliaikaisesti seurata työmaan edistymistä eli miten tilaukset etenevät tilauksesta toimitukseen ja sitä mukaa laskutukseen. Kaikki laskutuksen perusteena oleva tieto on tarkistettavissa järjestelmästä.

Työmaan seurannan ja kuljetustilausten lisäksi sähköisestä asiakasjärjestelmästä on saatavilla reaaliaikainen tieto jätteiden käsittelyn toteutumisesta, hyötykäyttöasteesta ja muodostuneesta hiilijalanjäljestä. Kaikki asiakirjat ja raportit ovat saatavilla sähköisesti silloin, kun niitä tarvitaan. Raportit voidaan tulostaa järjestelmästä eri tiedostomuodoissa, joten tieto on helposti siirrettävissä myös muihin järjestelmiin ja raportteihin. Käytössämme oleva sähköinen siirtoasiakirja on saatavilla myös järjestelmästä. Siirtoasiakirja on saatavilla järjestelmästä koko siirtoasiakirjan säilytysajan, joten asiakkaan ei tarvitse muodostaa siirtoasiakirjoja varten erillistä arkistoa.

Hiilijalanjäljen laskentamalli

Hiilijalanjälki on numeerinen arvo, joka kertoo kuinka paljon ilmastovaikutuksia tietystä rajatusta kokonaisuudesta muodostuu esimerkiksi palvelusta, toiminnasta tai tuotteesta. Hiilijalanjäljen yksikkönä pidetään hiilidioksidiekvivalenttia, joka ilmoitetaan muodostuvien päästöjen massana. Hiilidioksidievivalentin avulla kuvataan eri kasvihuonekaasujen ilmastoa lämmittävää yhteenlaskettua vaikutusta. Merkittävimmin kasvihuonekaasvut, jotka ovat vaikuttaneet ilmaston lämpenemiseen, ovat hiilidioksidi, metaani ja typpioksiduuli.

Kuten muussakin toiminnan kehittämisessä, myös hiilijalanjäljen hallinnassa ja pienentämisessä lähtökohta on se, että tiedetään mitä todellisuudessa tapahtuu. Tämän ajatuksen pohjalta aloitimme raportoinnin kehitystyön. Ensimmäisessä vaiheessa käyttöön otettiin hiilijalanjäljen seurantatyökalu. Tässä ensimmäisessä kehitysversiossa lähtöarvoina käytettiin yleisesti tiedossa olevia lähtöarvoja. Ensimmäisen työvaiheen aikana kuitenkin todettiin, että hiilijalanjäljen laskentamallin tulisi olla paremmin sidottavissa Sorteran tuottamien palveluiden hiilijalanjälkeen. Näin ollen ensimmäisen työvaiheen valmistuttua aloitettiin Ramboll Finland Oy:n kanssa yhteistyössä tarkemman hiilijalanjäljen laskentamallin kehittäminen.

Uusin hiilijalanjäljen laskentamalli huomioi Sorteran palveluiden tuottaman hiilijalanjäljen entistä tarkemmin. Laskentamalli huomioi käytetyn kuljetuskaluston, käytetyn polttoaineen, keräysvälineiden tyypin, kuljetusetäisyydet ja käsittelytavat. Laskentamallin tarkkuus mahdollistaa sen, että toiminnassa tapahtuvien muutosten vaikutus saadaan näkyville entistä tarkemmin. Kun vaikutukset saadaan näkyville, voidaan arvioida helpommin millaisia, ilmastollisia vaikutuksia toiminnan muutoksilla on.

Voit lukea lisää hiilijalanjäljen laskentamallista sekä hiilijalanjäljen kompensointimahdollisuudesta tai olla yhteydessä myyntitiimiimme.

Soita 050 2005

Tilaukset

Kirjoita viesti

tilaukset@sortera.fi