Vaihtolavacom Oy kuljettaa, vastaanottaa, lajittelee, käsittelee ja toimittaa jatkokäsittelyyn kymmeniä tuhansia tonneja rakentamisesta ja purkamisesta lähtöisin olevia jätemateriaaleja. Globaalissa mittakaavassa rakennukset, rakentaminen ja rakennussektori tuottavat 30 % jätteestä ja 35 % kasvihuonekaasupäästöistä (https://ym.fi/rakentamisen-kiertotalous). Näin ollen voidaan todeta, että rakentamisen tuottaman jätemäärän käsittelyllä on merkittävä vaikutus jätteiden tuottamiin kokonaisvaikutuksiin. 

Kiertotalous on tunnistettu merkittäväksi keinoksi hillitä ilmastonmuutosta ja biodiversiteetin heikkenemistä. Kiertotalous tarkoittaa sitä, että tuotanto ja luonnonvarojen kulutus suhteutetaan siten, että maapallon luonnonvarat riittävät sekä kantokyky kestää tuotannon ja kulutuksen vaikutukset. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa, että luonnonvaroja otetaan käyttöön harkitusti ja käyttöönotetut materiaalit sekä valmistetut tuotteet pysyvät kierrossa turvallisesti mahdollisimman pitkään. 

Kiertotalouden käytännön valinnat lähtevät pienistä askelista kohti suurempaa kokonaisuutta.  Tämä on tunnistettu myös lainsäätäjän toimesta, kun Valtioneuvosto hyväksyi 18.11.2021 uudet jätelakia tarkentavat jäteasetukset. Yhtenä merkittävimmistä muutoksista aiemmin voimassa olleeseen asetukseen verrattuna on uudessa asetuksessa mainittu rakennus- ja purkujätteen erilliskeräämisvelvollisuus. Erilliskeräämisvelvollisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että rakennus- ja purkujätteen haltijan on järjestettävä erilliskeräys vähintään asetuksessa mainituille jätejakeille. Velvoitteen tausta-ajatuksena on se, että erilliskeräys mahdollistaa jätejakeiden kierrätyksen ja korkeamman jatkojalostusasteen.

Uudet jäteasetukset ja kiertotalouden vaikutteet näkyvät myös Vaihtolavacom Oy:n ja Vaihtolavacom Oy:n asiakkaiden arjessa. Työmaiden jätehuollon suunnittelu ja materiaalitehokkuus ovat yhä tärkeämmässä roolissa. Vaihtolavacom Oy:ssä haluttiin toteuttaa hanke, joka osoittaa kierrätyksen käytännön merkityksen. Tästä ideoitiin jätemateriaalien käyttöön perustuva kierrätysrakennusprojekti, kierrätysleikkimökki. Projektin tarkoituksena oli havainnollistaa, kuinka paljon käyttökelpoisia rakennusmateriaaleja päätyy jätteeksi rakennus- ja purkutyömailta. Projektin yhteistyökumppaniksi valikoitui Keuda. Vaihtolavacom Oy ja Keuda toteuttivat yhteistyössä leikkimökkiprojektin. Leikkimökin rakennusmateriaaleina käytettiin työmailta käyttämättä jääneitä ylijäämämateriaaleja ja käytöstä poistettuja jätemateriaaleja. 

Leikkimökin rakennusprojektin toteutettiin siten, että Vaihtolavacom Oy organisoi rakennusmateriaalien keräämisen työmailta asiakkaiden kanssa yhteistyössä. Rakennusmateriaaleina käytetyt materiaalit tulivat pääasiassa SRV:n Pasilan Asemamiehenkadun työmaalta ja TEP Proof Pirkanmaan Oy:ltä. Kerätyt materiaalit toimitettiin Keudalle. Keudalla suunniteltiin leikkimökin rakenne ja mökin rakentaminen. Rakentamistyöstä vastasivat viisi toisen vuoden rakennusalan opiskelijaa. Maalaustyö toteutettiin kahden pintakäsittelyalan opiskelijan toimesta. Sisämaalina käytettiin Keudalla ylimääräiseksi jääneitä maaleja ja pintamaalin mökkiin lahjoitti Vaihtolavacom Oy.

Leikkimökin rakentaminen aloitettiin joulukuussa 2021 ja se valmistui helmikuussa 2022. Projektin ajatuksena oli alusta lähtien se, että valmis leikkimökki lahjoitetaan eteenpäin. Lahjoituskohteeksi valittiin Mäntsälän Hyökännummen päiväkoti. Leikkimökin luovutustilaisuus järjestettiin 23.6.2022 Hyökännummen päiväkodin pihalla. Tunnelma oli luovutustilaisuudessa selkeästi odottava ja innostunut. Oli helppo todeta, että kohde oli juuri oikea tälle kierrätysmökille. Luovutustilaisuuteen osallistuivat Vaihtolavacom Oy:stä Jeremias Sammalvaara, Roni Nousiainen ja Satu-Maria Jauhiainen, Mäntsälän varhaiskasvatuksen päällikkö Karoliina Purola, Keudan rehtori Anna Mari Leinonen, Hyökännummen päiväkodin johtaja Maarit Mäkinen, Keudan myynti- ja asiakkuuspäällikkö Kirsi Talikainen ja Keudan rakennusalan opettaja Veli Alho.

Jatkosuunnitelmia jo toisen leikkimökin rakentamiseksi on tehty, joten jos sinulla on tiedossa sopiva lahjoituskohde, niin otamme mielellämme ehdotuksia vastaan

 

Lisää leikkimökkiprojektista voit lukea Keudan ajankohtaista osiosta.

https://www.keuda.fi/2022/06/27/keuda-ja-vaihtolavacom-oy-lahjoittivat-leikkimokin-paivakotiin/

https://www.keuda.fi/2022/06/02/tyoelamatorstai-vastuullisen-ja-kestavan-rakentamisen-koulutukset-ovat-ketterasti-kehittyvia/